Shasha – Thailand

Shasha – Thailand

 

KL Escort – Shasha – Thailand
KL Escort – Shasha – Thailand
KL Escort – Shasha – Thailand

Name     : Shasha
From      : Thailand
Service   : Kiss, B J, F J , , 69
Damage : Rm 170/30min/1shot
Damage : RM240/60min/2shot
Damage : RM470/180min/2shot
Room&CD provided

*Book & View

Back to Top